งาน Sustainability Expo 2022หรือ SX 2022 มหกรรมเพื่อความยั่งยืนสุดยิ่งใหญ่ระดับอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2565 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไม่เพียงองค์กรภาครัฐและเอกชนจะรวมตัวกันนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความยั่งยืนมานำเสนอ แต่ยังมีบูธ “ศาสนาและความยั่งยืน” ในโซน “SEP Inspiration” ที่ตั้งใจนำหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนามาสื่อสารกับผู้คนในงานว่า หากต้องการเห็นโลกเกิดความยั่งยืนอย่างสมบูรณ์แบบ ก็ต้องใช้หลักคำสอนของแต่ละศาสนามาขับเคลื่อนสังคมด้วยเช่นกัน

นายนนท์ศักดิ์ ลาดำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานด้านศาสนา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
นนท์ศักดิ์ ลาดำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานด้านศาสนา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

นายนนท์ศักดิ์ ลาดำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานด้านศาสนา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ประจำบูธ “ศาสนาและความยั่งยืน” เผยว่า จุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ คณะผู้จัดงานต้องการให้ผู้คนในสังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่า หลักคำสอนของแต่ละศาสนามีความสำคัญต่อการสร้างสังคมสู่ความยั่งยืนไม่แพ้ความเจริญหรือการพัฒนาทางเทคโนโลยี เพราะหากสังคมเจริญเพียงทางวัตถุ แต่ผู้คนขาดการกล่อมเกลาทางจิตใจ สังคมนั้นๆ ย่อมไม่มีความน่าอยู่ และไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแท้จริง

“การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต้องเดินควบคู่ไปกับหลักศาสนา ภายในบูธนี้จะนำความคิดเห็นของพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) พระอาจารย์ที่มีความสนใจในการนำหลักของศาสนามานำเสนอว่า เราสามารถใช้พุทธศาสนา รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เป็นพื้นฐานของพุทธศาสนามาพัฒนาโลกได้อย่างไรบ้าง”

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานด้านศาสนา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า งานนี้ไม่ได้มีเพียงหลักคำสอนของพุทธศาสนา แต่ยังชูให้เห็นว่าหลักของศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยคนที่นับถือศาสนาแตกต่างกันก็สามารถเรียนรู้หลักคำสอนของศาสนาอื่น และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้

ดังเช่นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่นครรัฐวาติกัน สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส หรือ โป๊ปฟรานซิส เพื่อเจริญศาสนสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนจักรคาทอลิกกับวัดโพธิ์ที่มีมายาวนานถึง 50 ปี พร้อมนำพระคัมภีร์ของพุทธศาสนาที่แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ มอบแด่โป๊ปในการศึกษาเรียนรู้ด้วย

SX 2022
SX 2022

“ทุกศาสนาล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดี มีความพอเพียง ทุกศาสนาสอนให้คนเรามีความเมตตา และมีความรักต่อกัน ผมเชื่อว่าทุกคนที่มาเยี่ยมชมบูธนี้จะกลับไปพร้อมความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความยั่งยืน ว่า สามารถพัฒนาไปโดยไม่ทิ้งรากของแต่ละศาสนาในสังคม” นายนนท์ศักดิ์ อธิบาย

ใครที่อยากทราบรายละเอียดว่า ศาสนามีส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนได้อย่างไร สามารถมาเยี่ยมชมได้ที่บูธ “ศาสนาและความยั่งยืน” โซน SEP Inspiration ชั้น G ในงาน SX 2022

พลาดไม่ได้ วันที่ 29 กันยายน เวลา 13.00-14.00 น. ยังมีกิจกรรมเสวนา “พระพุทธศาสนากับความยั่งยืน” โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

SX 2022
SX 2022

จากนั้น เวลา 14.00-15.30 น. มี panel discussion ศาสนากับความยั่งยืนของชุมชน” โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และกรรมการมหาเถรสมาคม มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวง โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ฮัจยี อุมัร กาญจนกูล (วาสุเทพ กาญจนกูล) ผู้แทนชุมชนมุสลิมย่านกะดีจีน-คลองสาน ดำเนินรายการโดย นายสุรพล เศวตเศรนี ที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนและประธานจัดงาน Water & River Festival

SX 2022
SX 2022

ปิดท้าย เวลา 15.30-17.00 น. ด้วยการสนทนาเรื่อง “Sustaining Sustainability: How and Who?” ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ โดยมี พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) อธิการบดีกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก Ms.Gita Sabharwal จาก United Nations Resident Coordinator in Thailand และ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมสนทนา ดำเนินรายการโดย ดร.ศุลีพร บุญบงการ จูภาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ มูลนิธิชัยพัฒนา

SX 2022
SX 2022

SX 2022 จัดโดย 5 องค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนของไทย ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2565

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย บนพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตรของศูนย์สิริกิติ์ ทั้งนิทรรศการ 7 โซนหลัก เวทีเสวนาตลอด 7 วัน เวิร์กช็อป ฯลฯ  ผู้สนใจสามารถเดินทางมาร่วมงานได้ทั้งรถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ส่วนตัว โดยมีที่จอดรถรองรับกว่า 3,000 คัน หรือเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ใช้ทางออกที่ 3 มีทางเชื่อมเข้าศูนย์สิริกิติ์ได้เลย รวมทั้งเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีนานา ซึ่งจะมีรถรับส่งระหว่างสถานีนานา-ศูนย์สิริกิติ์

ติดตามรายละเอียดงาน SX 2022 ได้ทางเฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ SustainabilityExpo

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการของเว็บไซต์ feedforfuture.co ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์เราได้ทุกส่วน โดยเฉพาะส่วนสมาชิกผู้ใช้งานของเว็บไซต์ ตลอดจนการตรวจสอบจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

 • คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อวิเคราะห์ และช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการบันทึก และจดจำคุณลักษณะต่างๆ ที่ท่านได้เลือกขณะเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เช่น หมวดหมู่ และเนื้อหาที่ท่านชอบอ่านมากที่สุด เราจะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ และนำกลับมาใช้เมื่อท่านกลับเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เพื่อปรับให้ท่านได้รับชมเนื้อหาได้ตรงกับความชอบของท่านให้มากที่สุด

 • คุกกี้เพื่อนำเสนอโฆษณาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Advertising Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อจดจำพฤติกรรมการอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ของท่าน รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์การนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด และช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาที่เรานำเสนอด้วย ตลอดจนช่วยป้องกัน หรือจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นโฆษณาเดิมซ้ำๆ

บันทึก