FEED ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับที่นั่งพิเศษงาน FEED Y CAPITAL 2nd เมืองหลวงซีรีส์วายครั้งที่ 2 งานใหญ่แห่งปีที่รวมนักแสดงซีรีส์ และศิลปิน T POP เปิดพื้นที่เสิร์ฟความสุขให้แฟนๆ ในวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์

ผู้โชคดีจากกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมตอบคำถามกับ FEED จำนวน 100 ที่นั่ง ประกอบด้วย

1. ณัฐฑริกา กันธวัง

2. พิมพ์วาณี ขวัญกลัด

3. นิดารัตน์ งามสุนทรานันท์

4. ทิพวัลย์ นาสวรรค์

5. CHANYUAN LIu

6. คนางค์ บิลกุสลัน

7. อรอนงค์ ลิ้มวราภัส

8. พัชนันญา กะโห้ทอง

9. พิมพ์ลดา ธนพัตจารุวัฒน์

10. Hlaing poe phyu

11. ศุภรัตน์ ศรีสุริย์วงศ์

12. พรทิพย์ พุ่มพันธ์

13. ชลธิฌา บุญประเสริฐ

14. ชุติกาญจน์ บัวเผียน

15. พนิดา วันเจียม

16. Paniyanat Kaewta

17. Sita Rampat

18. สุนิสา ปานสม

19. waraporn nongnueang

20. ธนัชชา สุวิบาย

21. วิลาวรรณ ตุ้มลังกา

22. Ketsara Panniam

23. Parichart pornwanachai

24. นฐานัณ ยศศิริ

25. ปภาวี ศรีสุวรรณ์

26. Siriporn noyperm

27. ลลนา นาชัยรัตน์

28. นรีกานต์ เปจิตตัง

29. Lakkana Kiewsaard

30. Heng titserey

31. Xinyao Wang

32. กุลภรณ์ ริมวิเชียร

33. กานต์ธีรา บุตรศิริ

34. พรรณราย คิดเฉพาะ

35. Tananya Janchompoo

36. ขวัญกมล แพงบุดดี

37. ส.สมฤดี ทิพยธรรม

38. ศศิพร พูลทอง

39. วรพิชชา เวชวิริยกุล

40. สุรัชณา ปิยะวรสกุล

41. ปุณนมาส ธรรมรัตน์

42. สวรส ปุริมโน

43. ณัฐธยาน์ วงศ์ธนภัทร

44. Tittayathorn Phan-i-nakul

45. ปราลี จันทร์อุ่น

46. เปมิกา เทพรักษ์

47. ลักษิกา วงศ์วาท

48. กนกวรรณ เฉลิม

49. พรรณฤทัย จันทร์วงศ์

50. Nguyen Thu Hang

51. มินตรา อ่อนศรี

52. Jiraphorn Triyawong

53. อติพร สาลีบุตร

54. ณัฏฐา แซ่จั่น

55. จิรัฐิติกาล จันทศรีราช

56. ณัฏฐา น้อยเมือง

57. ปริยาภัทร วรรณพฤกษ์

58. สุวณี กาจาระนะ

59. Pundhisa Aneknidhi

60. บุญธิญา ภู่เล็ก

61. วราภรณ์ ตันติธนพัฒน์

62. Panisara Seeharod

63. สายรุ้ง จินะราช

64. สุธีตา สว่างวงค์

65. จิลลาภัทร นาคแสง

66. กชพร เครือวงค์

67. กนกพร จิตภิรมย์ศักดิ์

68. พิมพ์ปภัสสร ละติวงษ์

69. มินตรา สินชู

70. ปณิตา แจ่มจันทร์

71. wuxiangli

72. สุพิชชา พึ่งสุข

73. จารุวรรณ ศรีแก้ว

74. ออมสิน เสาวดี

75. Prawit Martwanna

76. จันจิรา สุราตะโก

77. กัลย์สุดา ไตรสุวรรณ์

78. ศิรฎา โยธาสุข

79. อังคณา จินาสุย

80. จิราภรณ์ แซ่ลี้

81. มาซูวิญ กาซา

82. ปลายฟ้า บุญรอด

83. กาญจนา ทองชุม

84. ชมพูนุท นุชอยู่

85. ยุวดี อี้งเหลียง

86. ปวิชญา คล้ายฤทธิ์

87. เสาวลักษณ์ ชัยพฤกษ์

88. Merisa Changcharoen

89. ปัทมพร แตงเจริญ

90. ทิตติยา จันทร์ลี

91. ณัฐณิชา สมพานต์

92. ประภาสิริ โตเกียรติวงศ์ชัย

93. กฤติมา ชูพลาย

94. ฤชุวี ศิริสุวรรณ

95. ธานัท. ธนาศักดิ์สูงเนิน

96. เจนจิรา มีบุญ

97. ชลิตา ไชยนาท

98. HAS ENA

99. วรินดา ดาอ่ำ

100. กนกพร อ่องอร่าม

ผู้โชคดีจากกิจกรรมซื้อผ้าห่มฮู้ดน้อง FEED ประกอบด้วย

1.เปมิกา ธนศิริรักษ์                      จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง

2.ณัฏฐณิชา ไกรนรา                     จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

3.สุรัชณา ปิยะวรสกุล                   จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง

4.กมลชนก วงค์แก้ว                     จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

5.พัชรินทร์ ศรีสุมา                        จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง

6.Ka Yan Yiu                                 จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

7.Leung sze yan                          จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง

8.พวงสุรีย์ วรคามิน                        จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

9.SORA BAEK                               จำนวน 2 สิทธิที่นั่ง     

10.EUNKYOUNG LEE                   จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง

11.Jieum kang                              จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

12.HONG MI JA                             จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

13.Dong                                         จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

14.ROUXIA TAN                             จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

15.EUNMILEE                                จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง

16.HAO SHUANG                           จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

17.Ryoko Kawashima                    จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

18.misun kim                                 จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

19.อัจฉริยา​ ปทุมวัน​                        จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

20.MISATO HATOYA                       จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง

21.Erika Hayashi                            จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

22.Chan                                          จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

23.HU YANG                                   จำนวน 3 สิทธิที่นั่ง

24.YAWEN QIU                                จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

25.Napasporn Jaitang                   จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

26.Suphunnarat Boonniyom    จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

27.yuekai-tang                               จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง

28.Shihui Liu                                  จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

29.SAN KYA THI                              จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง

30.บุศรินทร์ สุวรรณรัตน์                  จำนวน 2 สิทธิที่นั่ง     

31.Nattawipa Piwkleang            จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

32.Yawen Qiu                                   จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง

33.Prechaya Pramualvijarn       จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

34.อาทิตยา ไชยมณี                          จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

35.Suwanan sukprasert              จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

36.HUILIN ZHOU                             จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

37.Nadia binti Ali                            จำนวน 1 สิทธิที่นั่ง     

แฟนๆ ที่ได้รับสิทธิที่นั่งพิเศษ สามารถมารับสิทธิได้ที่บูธ FEED ภายในงาน FEED Y CAPITAL 2nd  ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ วันที่ 23 กันยายน 2566 โดยจะต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ระบุชื่อนามสกุลตรงตามข้อมูลที่ระบุไว้ มายืนยันสิทธิที่นั่งพิเศษที่บูธ FEED ตั้งแต่เวลา 11.00 -17.00 น.

**ผู้โชคดีต้องมายืนยันสิทธิด้วยตัวเอง หากมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับสิทธิแทนจะต้องนำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ระบุชื่อนามสกุลตรงตามข้อมูลที่ระบุไว้ ของผู้ได้รับสิทธิมารับเท่านั้น และหากไม่มาแสดงตัวยืนยันสิทธิตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ**

รายละเอียดการรับผ้าห่มน้อง FEED สามารถรับผ้าห่มน้อง FEED ได้ที่บูธ FEED ภายในงาน FEED Y CAPITAL 2nd  ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น.

**บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด**

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการของเว็บไซต์ feedforfuture.co ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์เราได้ทุกส่วน โดยเฉพาะส่วนสมาชิกผู้ใช้งานของเว็บไซต์ ตลอดจนการตรวจสอบจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

 • คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อวิเคราะห์ และช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการบันทึก และจดจำคุณลักษณะต่างๆ ที่ท่านได้เลือกขณะเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เช่น หมวดหมู่ และเนื้อหาที่ท่านชอบอ่านมากที่สุด เราจะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ และนำกลับมาใช้เมื่อท่านกลับเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เพื่อปรับให้ท่านได้รับชมเนื้อหาได้ตรงกับความชอบของท่านให้มากที่สุด

 • คุกกี้เพื่อนำเสนอโฆษณาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Advertising Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อจดจำพฤติกรรมการอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ของท่าน รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์การนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด และช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาที่เรานำเสนอด้วย ตลอดจนช่วยป้องกัน หรือจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นโฆษณาเดิมซ้ำๆ

บันทึก